Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Wybierz swój kierunek i zdobądź pewny zawód!

Geodezja
 

Budownictwo
 

Inżynieria Sanitarna
(Hydraulik)

Architektura
Krajobrazu

Kierunki
Kolejowe

X Liceum
Profil Wojskowy

Technik Geodeta

 • jest to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i dokumentacji geodezyjnej z tego zakresu,
 • uczestniczy w realizacji każdej inwestycji budowlanej przygotowując mapy przed jej rozpoczęciem, wykonując pomiary w trakcie jej realizacji i na koniec wykonując inwentaryzację powykonawczą,
 • wykonuje pomiary związane z budową dróg, obiektów mieszkalnych, przemysłowych, kolejowych, wodnych, sportowych, lotniczych i innych,
 • w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne elektroniczne przyrządy pomiarowe oraz systemy komputerowe,
 • pracuje w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych wykonujących obsługę inwestycji budowlanych jak również wykonujących pomiary związane z gospodarką gruntami,
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi geodezyjne,
 • znajduje zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej np. w urzędach gminy.

Geodeta to zawód z przyszłością! Zarówno dla chłopców jak i dziewcząt!

Tytuł Zawodowy Technik Geodeta
Okres Nauki 5 lat
Egzamin Końcowy Matura
Egzamin Zawodowy

Technik budownictwa z elementami architektury
Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Ukończenie technikum budowlanego to szereg możliwości m.in:

 • Pracy w kraju i za granicą.
 • Podjęcia pracy na budowie, w biurze, administracji.
 • Wykonywania kosztorysów i projektów budowlanych.
 • Założenia własnej firmy budowlanej.
 • Lepszego startu na studiach budowlanych.

Nauka na tym kierunku to:

 • Płatne praktyki zawodowe.
 • Bezpłatne kursy na operatora koparki i spawacza.
 • Współpraca z firmami, które szkolą i zapewniają pracę (Budimex, Hartbex, Besta, Strabag, Ytong, Fakro, Ceresit, Gamrat, Greinplast).
 • Nowoczesne pracownie budowlane na terenie szkoły.
Tytuł Zawodowy Technik Budownictwa
Okres Nauki 5 lat
Egzamin Końcowy Matura,
Egzamin Zawodowy

Technik Inżynierii Sanitarnej (Hydraulik)

Wykonuje i naprawia sieci komunalne oraz instalacje sanitarne: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, grzewczą, wentylacji i klimatyzacji.

 • Organizuje budowę sieci i montaż instalacji
 • Kieruje zespołem ludzi i nadzoruje ich prace
 • Wykonuje harmonogramy, przedmiary i kosztorysy stosując programy komputerowe
 • Czyta i opracowuje dokumentację projektową
 • Zna technologię uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Technik Inżynierii Sanitarnej to zawód również dla kobiet! To praca zarówno w biurze przy komputerze (przedmiarowanie, kosztorysowanie, projektowanie), jak też w terenie przy budowie sieci lub montażu instalacji. Każdy budynek (dom jednorodzinny, galeria handlowa, biurowiec) posiada instalacje. Możesz wykonywać je samodzielnie lub organizować i nadzorować prace innych. Możesz założyć własną firmę lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, basenach, w zakładach przemysłowych przy obsłudze instalacji technologicznych.

Tytuł Zawodowy Technik Inżynierii Sanitarnej
Okres Nauki 5 lat
Egzamin Końcowy Matura,

Egzamin Zawodowy

Technik Architektury Krajobrazu

 • świadomie kształtuje i chroni krajobraz
 • projektuje, urządza i pielęgnuje ogrody przydomowe, tereny zieleni miast i obszarów wiejskich
 • nadzoruje pielęgnację parków, ogrodów historycznych, starodrzewu
 • produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski

Zadania zawodowe:

 • planowanie, projektowanie i urządzanie ogrodów przydomowych,
 • urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu,
 • posługiwanie się dokumentacją projektową,
 • wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów,
 • nadzór, przygotowywanie terenów oraz realizacja nasadzeń roślinnych,
 • umiejętność wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych obiektów,
 • opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami, użyteczności publicznej,
 • wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych,
 • pielęgnowanie ogrodów, parków miejskich, zabytkowych i starodrzewu,
 • kształtowanie wrażliwości na ochronę, piękno i estetykę krajobrazu.
Tytuł Zawodowy Technik Architektury Krajobrazu
Okres Nauki 5 lat
Egzamin Końcowy Matura,

Egzamin Zawodowy

Kierunki Kolejowe

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Wykonuje i nadzoruje prace na stanowiskach związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia i nadzorowania odpowiedniego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego.

 • Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:
 • kierowanie i nadzorowanie pracy personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi,
 • analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową,
 • utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączeń,
 • regulowanie i konserwowanie czujników torowych,
 • sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Technik transportu kolejowego

Wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

 • zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i ładunków,
 • organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlaku i posterunkach ruchu z uwzględnieniem obowiązujących ostrzeżeń i warunków atmosferycznych.

Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:

 • opracowywanie i wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu pociągów, odpraw osób i przesyłek,
 • organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych,
 • kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej,
 • nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowanie wagonów towarowych.
 • opracowywanie planów pracy górki rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów.

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

 • opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne,
 • sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych,
 • zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu,
 • projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych,
 • kieruje pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego,
 • dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych,
 • współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń,
 • wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie,
 • kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych, ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót, przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 • organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw, wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych,
 • dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą, przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych,
  ocenia stan techniczny urządzeń i aparatów elektrycznych pojazdów szynowych, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych,
 • odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca technika elektroenergetyka transportu szynowego odbywa się najczęściej w rozdzielniach, w pomieszczeniach aparatury kontrolno-pomiarowej i przekaźnikowej lub na wolnym powietrzu.

Okres Nauki 5 lat
Egzamin Końcowy Matura,

Egzamin Zawodowy

X Liceum Ogólnokształcące – Profil Wojskowy

Chcesz spędzić lata liceum aktywnie – na poligonach, ucząc się technik samoobrony, rozkładania broni, strzelania, taktyki, survivalu, pierwszej pomocy, pokonywania przeszkód terenowych ? Zostań uczniem klasy wojskowej X LO.

Profil wojskowy w ZSKU to12 lat tradycji.

Zajęcia wojskowe prowadzą instruktorzy:

 • 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu.
 • 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku.
 • 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 • 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień

W ramach pilotażowego program MON-u w szkole prowadzone są zajęcia z edukacji wojskowej. Uczniowie – kadeci po zaliczeniu wymogów przedmiotowych kończą naukę przysięgą wojskową. Dzięki uczestnictwu w programie szkoła została doposażona w sprzęt wojskowy oraz zostały pokryte koszty zajęć poligonowych i szkoleń ogólnowojskowych.

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje: certyfikat MON oraz państwowy dokument potwierdzający szkolenie medyczne.

Okres Nauki 4 Lata
Egzamin Końcowy Matura,
Egzamin Wiedzy Ogólnowojskowej

Wybierz swój kierunek i zdobądź pewny zawód!

 • jest to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i dokumentacji geodezyjnej z tego zakresu,
 • uczestniczy w realizacji każdej inwestycji budowlanej przygotowując mapy przed jej rozpoczęciem, wykonując pomiary w trakcie jej realizacji i na koniec wykonując inwentaryzację powykonawczą,
 • wykonuje pomiary związane z budową dróg, obiektów mieszkalnych, przemysłowych, kolejowych, wodnych, sportowych, lotniczych i innych,
 • w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne elektroniczne przyrządy pomiarowe oraz systemy komputerowe,
 • pracuje w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych wykonujących obsługę inwestycji budowlanych jak również wykonujących pomiary związane z gospodarką gruntami,
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi geodezyjne,
 • znajduje zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej np. w urzędach gminy.

Geodeta to zawód z przyszłością! Zarówno dla chłopców jak i dziewcząt!

Ukończenie technikum budowlanego to szereg możliwości m.in:

 • Pracy w kraju i za granicą.
 • Podjęcia pracy na budowie, w biurze, administracji.
 • Wykonywania kosztorysów i projektów budowlanych.
 • Założenia własnej firmy budowlanej.
 • Lepszego startu na studiach budowlanych.

Nauka na tym kierunku to:

 • Płatne praktyki zawodowe.
 • Bezpłatne kursy na operatora koparki i spawacza.
 • Współpraca z firmami, które szkolą i zapewniają pracę (Budimex, Hartbex, Besta, Strabag, Ytong, Fakro, Ceresit, Gamrat, Greinplast).
 • Nowoczesne pracownie budowlane na terenie szkoły.

Wykonuje i naprawia sieci komunalne oraz instalacje sanitarne: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, grzewczą, wentylacji i klimatyzacji.

 • Organizuje budowę sieci i montaż instalacji
 • Kieruje zespołem ludzi i nadzoruje ich prace
 • Wykonuje harmonogramy, przedmiary i kosztorysy stosując programy komputerowe
 • Czyta i opracowuje dokumentację projektową
 • Zna technologię uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Technik Inżynierii Sanitarnej to zawód również dla kobiet! To praca zarówno w biurze przy komputerze (przedmiarowanie, kosztorysowanie, projektowanie), jak też w terenie przy budowie sieci lub montażu instalacji. Każdy budynek (dom jednorodzinny, galeria handlowa, biurowiec) posiada instalacje. Możesz wykonywać je samodzielnie lub organizować i nadzorować prace innych. Możesz założyć własną firmę lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, basenach, w zakładach przemysłowych przy obsłudze instalacji technologicznych.

 • świadomie kształtuje i chroni krajobraz
 • projektuje, urządza i pielęgnuje ogrody przydomowe, tereny zieleni miast i obszarów wiejskich
 • nadzoruje pielęgnację parków, ogrodów historycznych, starodrzewu
 • produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski

Zadania zawodowe:

 • planowanie, projektowanie i urządzanie ogrodów przydomowych,
 • urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu,
 • posługiwanie się dokumentacją projektową,
 • wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów,
 • nadzór, przygotowywanie terenów oraz realizacja nasadzeń roślinnych,
 • umiejętność wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych obiektów,
 • opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami, użyteczności publicznej,
 • wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych,
 • pielęgnowanie ogrodów, parków miejskich, zabytkowych i starodrzewu,
 • kształtowanie wrażliwości na ochronę, piękno i estetykę krajobrazu.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Wykonuje i nadzoruje prace na stanowiskach związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia i nadzorowania odpowiedniego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego.

 • Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:
 • kierowanie i nadzorowanie pracy personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi,
 • analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową,
 • utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączeń,
 • regulowanie i konserwowanie czujników torowych,
 • sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Technik transportu kolejowego

Wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

 • zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i ładunków,
 • organizuje i prowadzi ruch pociągów na szlaku i posterunkach ruchu z uwzględnieniem obowiązujących ostrzeżeń i warunków atmosferycznych.

Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:

 • opracowywanie i wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu pociągów, odpraw osób i przesyłek,
 • organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych,
 • kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej,
 • nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowanie wagonów towarowych.
 • opracowywanie planów pracy górki rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów.

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

 • opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne,
 • sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych,
 • zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu,
 • projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych,
 • kieruje pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego,
 • dobiera, montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych,
 • współpracuje z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń,
 • wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie,
 • kieruje robotami na obiekcie, organizuje przebieg prac budowlanych, ustala metody realizacji robót, dokonuje podziału zadań dla zespołów roboczych i kieruje przebiegiem robót, przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 • organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów,
 • diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw, wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych,
 • dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną i sterującą, przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych,
  ocenia stan techniczny urządzeń i aparatów elektrycznych pojazdów szynowych, linii zasilających oraz podstacji trakcyjnych,
 • odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca technika elektroenergetyka transportu szynowego odbywa się najczęściej w rozdzielniach, w pomieszczeniach aparatury kontrolno-pomiarowej i przekaźnikowej lub na wolnym powietrzu.

Chcesz spędzić lata liceum aktywnie – na poligonach, ucząc się technik samoobrony, rozkładania broni, strzelania, taktyki, survivalu, pierwszej pomocy, pokonywania przeszkód terenowych ? Zostań uczniem klasy wojskowej X LO.

Profil wojskowy w ZSKU to12 lat tradycji.

Zajęcia wojskowe prowadzą instruktorzy:

 • 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu.
 • 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku.
 • 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 • 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich
 • Wojskowej Komendy Uzupełnień

W ramach pilotażowego program MON-u w szkole prowadzone są zajęcia z edukacji wojskowej. Uczniowie – kadeci po zaliczeniu wymogów przedmiotowych kończą naukę przysięgą wojskową. Dzięki uczestnictwu w programie szkoła została doposażona w sprzęt wojskowy oraz zostały pokryte koszty zajęć poligonowych i szkoleń ogólnowojskowych.

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje: certyfikat MON oraz państwowy dokument potwierdzający szkolenie medyczne.

Dlaczego warto wybrać ZSKU?

Poszukiwane Kierunki

Oferujemy kierunki poszukiwane na rynky pracy. Nasi absolwenci szybko znajdują pewną i dobrze płatną pracę!

Efektywne Kształcenie

ZSKU to wysoka zdawalność matury oraz czołowe miejsca uczniów w krajowych olimpiadach.

Baza Szkoły

Posiadamy liczne, dobrze wyposażone pracownie, które pozwalają zdobywać wiedzę praktyczną.

Internat i Stołówka

Oferujemy 248 miejsc noclegowych w najniższych cenach w Rzeszowie. Przy internacie działa szkolna stołówka.

Boiska Sportowe

Zaplecze sportowe ZSKU to dwa boiska na zewnątrz, pełnowymiarowa hala sportowa oraz siłownia.

Projekty Unijne

Od wielu lat pozyskujemy środki z UE realizując ciekawe projekty edukacyjne oraz doposażając pracownie.

Rekrutacja

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
  • generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata
  • lub w formie tradycyjnej (wypełniając druk kandydat uzupełnia wszystkie jego pola i podpisuje wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – złożone w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (skierowanie otrzymuje kandydat  w szkole ponadpodstawowej).
 4. Karta zdrowia.
 5. Dwie fotografie (jedna w wersji elektronicznej).
 6. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w wypadku jego posiadania).
 7. Inne zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata
Pamiętaj o terminach naboru!
Data Początkowa Data Końcowa Informacje o etapie
15.06.2020 10.07.2020 godz. 15:00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
26.06.2020 10.07.2020 godz. 15:00 Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31.07.2020 04.08.2020 godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12.08.2020 12.08.2020 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13.08.2020 18.08.2020 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
19.08.2020 19.08.2020 Ogłoszenie kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Twoi znajomi jeszcze się wahają?

Podziel się swoim wyborem!